Familiestichting van Wassenaer


Behalve de Familiestichting bestaat ook de Familievereniging.

De Familiestichting van Wassenaer werd opgericht in 1992. Initiator was de toenmalige familieoudste, Prof. Mr. A.J.O. (Otto) baron van Wassenaer van Catwijck (1930-1996), samen met Mw. J.C. Iddink, barones van Wassenaer, de laatste bewoonster van het kasteel Hoekelom. Tot dan toe was het binnen de familie de gewoonte dat de oudste van de oudste, de Heer van de beide Katwijken en 't Zant, bij testament de beschikking kreeg over de nog resterende heerlijke rechten (de heerlijkheid Katwijk, het recht van kerkbank en nog een aantal andere), het omvangrijke familiearchief, de familieportretten en -schilderijen, het Familiegraf te Katwijk en een aantal percelen van de Oude Rijn tussen Leiden en Rijnsburg. Otto van Wassenaer meende dat het beter zou zijn als een aantal familie-eigendommen in een "dode hand" (een rechtspersoon) terecht zou komen.

De Familiestichting beschikt inmiddels over een groot aantal schilderijen, welke zich deels in bruikleen bevinden bij musea en andere culturele instellingen, maar ook andere waardevolle kunstvoorwerpen. Veel daarvan zijn afkomstig van andere familieleden. Verder is de stichting eigenaar van het een omvangrijk archief dat zich grotendeels bevindt bij het Algemeen Rijksarchief te Den Haag. Dit archief is inmiddels geÔnventariseerd als onderdeel van het Van Wassenaer 2000 project. Behalve de huidige familieoudste, Mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer van Catwijck (1956), voorzitter, maken een tweetal andere Van Wassenaers van het bestuur deel uit, alsmede Dr H.M. Brokken, voormalig rijksarchivaris en projectleider van het Van Wassenaer 2000 project, en vertegenwoordigers van het Katwijks Museum voor Oudheden, de Stichting Duivenvoorde en de Vereniging Vrienden van de Geldersche Kasteelen.

De Stichting heeft als aanjager van het Van Wassenaer 2000 project gefungeerd.De Stichting werft financiŽle middelen onder diverse sponsors. De Stichting heeft samenwerkingsverbanden met het Haagsch Historisch Museum, het Algemeen Rijksarchief, Duivenvoorde, Twickel en met de Stichting Internationale Van Wassenaer Concours.

De Stichting is een instelling als bedoeld in art. 24 lid 4 Successiewet. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij info@wassenaer.net


Familiewapen Van Wassenaer

DDe Hoenderhof van Jan Steen
Voorstellende het
Huis te Warmond
Nog niet van de Stichting
Wel met een meisje Van Wassenaer